Extrastämma 23 september

Kallelse och dagordning till extra stämma i Società Dante Alighieri Stockholm

Datum: 23 september 2019 Tid: kl. 17.45 – 18.00 Plats: Italienska Kulturinstitutet ”C. M. Lerici, Gärdesgatan 14, Stockholm

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande
§3 Val av protokollförare
§4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
§5 Mötets behöriga utlysande
§6 Godkännande av dagordningen
§7 Fyllnadsval. Förslag att välja in rektor Stig Andersson som ordinarie ledamot med uppdrag som kassör i föreningen
§8 Övriga frågor
§9 Mötes avslutande