Stadgar till La Dante

STADGAR
för
STOCKHOLMSAVDELNINGEN
av
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

Antagna på avdelningsmöten den 6/2 1992, 15/2 1993, 10/2 1997, 20/1 2003 och 22/2 2010.

§1 Syfte

Stockholmsavdelningen av Società Dante Alighieri (il Comitato di Stoccolma) har till syfte att i Sverige sprida kännedom om Italiens språk och kultur och göra det på det sätt som bedöms lämpligt i detta syfte.
De i stadgarna för Società Dante Alighieri i Rom förekommande bestämmelser som regleras i förhållandet mellan föreningen och dess avdelningar skall i tillämpliga delar gälla också för Stockholmsavdelningen.

§2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för alla. Avgiften skall erläggas under januari månad eller vid inträde i föreningen. På förslag av styrelsen kan avdelningen på allmänt möte till hedersledamöter utse personer som genom sin verksamhet för föreningens syfte anses förtjänta av detta.

§3

Om synnerligen allvarliga skäl så föranleder, kan styrelsen utesluta medlem ur avdelningen. För bifall till sådant beslut krävs två tredjedelars majoritet av de angivna rösterna.

§4 Styrelse

Avdelningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av högst tio medlemmar. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Chefen för Italienska Kulturinstitutet i Stockholm är i kraft av sitt ämbete självskriven medlem av styrelsen. Styrelsens medlemmar väljs av avdelningen på ordinarie årsmöte för en tid av två år. De kan omväljas. Det åligger kassaförvaltaren att sköta avdelningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper över dem.

§5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför om minst två tredjedelar av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. I händelse av lika röstetal för olika meningar har ordföranden utslagsröst.

§6

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm representerar avdelningen utåt och leder dess verksamhet. Arbetsåret löper från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen har att för varje år avge redogörelse för verksamheten till Società Dante Alighieri i Rom.

§7Avdelningsmöten

Avdelningens möten hålls i Stockholm. Avdelningen sammanträder till årsmöte i februari månad på dag som bestäms av styrelsen. Extra möte äger rum då styrelsen så finner påkallat eller då framställning om det, med uppgift om ändamålet, görs av minst tio medlemmar av avdelningen. Extra möte ska i så fall utlysas inom fyra veckor efter det att framställningen inkommit till styrelsen.
Kallelse till såväl årsmöte som extra möte sker genom skriftligt meddelande eller e-post till avdelningens medlemmar. Kallelse skall sändas ut minst två veckor före mötet.

§8

Förhandlingar vid avdelningens möten leds av ordföranden eller den som de närvarande medlemmarna utser. Varje medlem av avdelningen har en röst. Beslut fattas med enkel röstövervikt. I händelse av samma röstetal har ordförande utslagsröst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning begärs av någon medlem. Vid avdelningens möten skall protokoll föras av sekreteraren eller den som de närvarande utser till det.

§9

På årsmötet skall, förutom val av styrelse då så erfordras, för granskning av avdelningens räkenskaper förrättas val av valnämnd, två revisorer och en suppleant för dem. Revisorerna väljs för ett år och kan väljas om.
Styrelsen har att till årsmötet avge berättelse över avdelningens verksamhet under det gångna arbetsåret.
Vid samma tillfälle skall revisorernas berättelse föreligga.
Sedan styrelseberättelsen och revisionsberättelsen föredragits, beslutar mötet om ansvarsfrihet skall beviljas styrelsen. I frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet för förvaltning har styrelsens medlemmar inte rätt att delta i omröstningar.

§10 Valnämnd

Valnämnden skall bestå av tre medlemmar. En av dem utses vara sammankallande. Nämndens uppgift är att i förekommande fall i god tid före årsmötet till styrelsen lämna förslag på lämpliga och villiga kandidater till styrelsen, revisorer och valnämnd för kommande verksamhetsår.

§11 Stadgeändringar

Ändringar av dessa stadgar kan ske endast genom att framställt förslag godkännes vid två på varandra följande avdelningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Härvid fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om förslaget. För att kunna tas upp till behandling skall ändringsförslag vara angivet i kallelsen till mötet.

§12 Avdelningens upplösning

På sätt som stadgas i föregående paragraf skall förfaras, då förslag väcks om avdelningens upplösning, varvid avdelningen också har att besluta hur avvecklingen skall ske.

 

Här kan du hitta och ladda ned stadgarna till Stockholmsavdelningen för  La Dante:

https://ladante.se/2016/05/Società-Dante-Alghieri-Stoccolma.-Stadgar.pdf