Årsmötesprotokoll den 16 februari 2015

Società Dante Alighieri
Comitato di Stoccolma

PROTOKOLL
FÖRT VID ÅRSMÖTE DEN 16 FEBRUARI 2015

1. Mötet förklarades öppnat av styrelsens ordförande Nina Laubert och dagordningen godkändes.

2. Nina Laubert utsågs till ordförande vid mötet.

3. Till sekreterare vid mötet utsågs Susie de Ciutiis.

4. Till justerare vid mötet utsågs Christel Schultz och Michaela Jolin.

5. Lista över närvarande medlemmar och röstlängd upprättades, 49 personer.

6. Det konstaterades att kallelsen utgått i stadgeenlig ordning.

7. Ordförande föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014. Ordförande presenterade resultat- och balansräkning 2014.

8. Revisorernas berättelse föredrogs av Christel Schultz.

9. Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag samt att årets vinst 17 446: – skall balanseras i ny räkning.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

11. Valberedningens förslag till styrelsen för 2015 lästes upp och de styrelsemedlemmar vars mandat hade gått ut omvaldes. Nicole Sobey, Ninna Englesson O-Nils och Paola Longati hade samtliga undanbett sig omval. Mötet beslöt att utse Michaela Jolin till ny styrelseledamot och Loredana Cerrato till suppleant.

Under 2015 kommer styrelsen således bestå av följande personer:
Carlo Felicetti, Thérèse Stjernfelt, Michaela Jolin, Allan Strömberg, Nina Laubert, Jan Öqvist, Laura Petri-Schwartz, Loredana Cerrato, suppleant

Firmatecknare blir ordförande Nina Laubert, sekreterare Thérèse Stjernfelt, bokhållare Katarina Stråhle.
Carlo Felicetti hade en kär hälsning till oss alla från Allan Strömberg som tyvärr inte kunde närvara på årsmötet.

12. Till revisorer för 2015 omvaldes Christel Schultz och Giorgio Vellani och till revisorssuppleant Stig Friberg.

13. Till ledamöter av valnämnden omvaldes Susie de Ciutiis, sammankallande, Gaby Borglund och Barbro Mehks Vaccaro.

14. Under övriga frågor diskuterades förfarandet vid anmälningar till våra arrangemang och hur betalningar ska hanteras i fortsättningen. Mötet beslöt enhälligt att anmälan ska ske genom att man betalar in beloppet 140 kronor för medlem och 180 för icke medlem till angivet plusgiro.

15. Ordförande tackade mötet och förklarade mötet avslutat.

____________________
Susie de Ciutiis – Protokollförare,
Michaela Jolin – Protokolljusterare, Christel Schultz – Protokolljusterare

Här kan du ladda ned årsmötesprotokoll 16 februari 2015:
<a href=”https://ladante.se/2015/10/Protokoll-La-Dante-2015-02-16.pdf” target=”_blank”>Protokoll La Dante 2015 02 16</a>